УРЕДБА

На основу члана 14. став 3. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

УРЕДБУ

О СИНДИКАЛНОМ ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

(Објављено у „Сл. гласник РС“, бр. 29 од 30 априла 2011)

Члан 1.

Овом уредбом уређује се синдикално организовање професионалних припадника Војске Србије.

Члан 2.

Синдикат професионалних припадника Војске Србије (у даљем тексту: синдикат), оснива се у складу са општим актом синдиката.
Синдикат се уписује у регистар синдиката под условима прописаним одредбама прописа којим се уређује начин уписа синдиката у регистар.
Брисање синдиката из регистра врши се у случајевима прописаним одредбама прописа из става 2. овог члана.

Члан 3.

Синдикат је дужан да послодавцу достави акт о упису у регистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката, у року од осам дана од дана достављања акта о упису синдиката у регистар, односно од дана избора органа синдиката, у складу са одредбама општих прописа о раду.

Члан 4.

Професионални припадници Војске Србије синдикално се организују у складу са одредбама закона и општих прописа о раду.
Професионални припадници Војске Србије могу слободно да приступају синдикату, да организују органе синдиката и да утврђују и спроводе програме и активности организације синдиката, у складу са одредбама закона и општих прописа о раду.

Члан 5.

Актима синдикалне организације утврђују се назив, адреса и седиште синдиката, име лица овлашћеног за заступање и представљање синдиката, органи синдиката и начин избора и опозива органа и њихова овлашћења, поступак учлањивања и престанак чланства, начин доношења и измене општих и других аката и друга питања од значаја за организацију и рад синдиката.

Члан 6.

Послодавац је дужан да, у складу са одредбама општих прописа о раду, за рад синдиката обезбеди:
1) коришћење одговарајућих просторија за рад синдиката, на начин и у време којима се не утиче на ефикасно обављање послова из утврђене надлежности и делокруга организационе јединице Војске Србије;
2) плаћено одсуство представницима синдиката ради обављања синдикалних функција сразмерно броју чланова синдиката у складу са одредбама општих прописа о раду;
3) техничку помоћ (употребу телефона, телефакса, рачунарске технике и опреме за умножавање и копирање материјала);
4) наплату синдикалне чланарине према актима синдиката;
5) могућност истицања обавештења на огласној табли.
Права и обавезе послодавца, у смислу ове уредбе, врши старешина команде, јединице или установе Војске Србије и војне јединице и војне установе организационо и функционално везане за Министарство одбране, директор органа управе у саставу Министарства одбране, односно руководилац унутрашње организационе јединице Министарства одбране на положају команданта бригаде, њему равном или вишем положају.

Члан 7.

Синдикат има право да, у складу са одредбама општих прописа о раду, од стране послодавца буде обавештен о радним, економским и социјалним питањима од значаја за положај професионалних припадника Војске Србије и да предузима активности ради побољшања услова рада, безбедности и здравља на раду, унапређења радне и животне средине и побољшања социјалног положаја професионалних припадника Војске Србије.

Члан 8.

Представник синдиката може, у складу са одредбама општих прописа о раду, заступати професионалног припадника Војске Србије у остваривању права из службе у Војсци Србије у поступку пред органима Војске Србије и пред надлежним судом, на његов захтев или уз његов пристанак.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
05 број 110-3179/2011
У Београду, 21. априла 2011. године
Влада Први потпредседник Владе -заменик председника Владе, Ивица Дачић, с.р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>