СТАТУТ

На основу чланова 215. и 217., а у вези чланова 6. и 13. Закона о раду, члана 5. Правилника о упису синдиката у регистар (Сл. гласник бр. 50/05) на седници Републичког одбора одржаној дана 29.12.2009.године у Београду Скупштина  Удружених синдиката Србије,,Слога”, усвојила је:

С Т А Т У Т

УДРУЖЕНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ,,СЛОГА”

I. ОСНОВНА НАЧЕЛА

1. Удружени синдикати Србије ,,Слога” су интересна организација која остварује и штити радне, економске, социјалне и професионалне интересе и права чланова  синдиката који су организовани у ову синдикалну централу.

2.Удружени синдикати Србије,,Слога” су независни у односу на  послодавце, удружења послодаваца, органе власти и политичке странке.

3. Деловање Удружених синдиката Србије,,Слога” заснива се на принципима демократичности у раду, и одлучивању, изборима, равноправности полова, солидарности, координацији у раду, ефикасности, одговорности и јавности рада.

Основ деловања Удружених синдиката Србије,,Слога” је Програм, Статут, Устав, закони, колективни уговори и ратификоване међународне конвенције Међународне организације рада. Удружени синдиката Србије,,Слога” у свом деловању залажу се за владавину права и тржишне привреде.

4. Организованост Удружених синдиката Србије,,Слога” заснива се на комбинацији гранског и територијалног принципа.

5. У Удруженим синдикатима Србије,,Слога”,  Синдикати  договарају, планирају, координирају и спроводе задатке и акције које су од заједничког интереса за укупно чланство

6. Синдикат код послодавца(у даљем тексту:Синдикат) је основни облик организовања чланова у Удружене синдикате Србије,,Слога”.

У остваривању одређених заједничких интереса чланства Удружени синдикати Србије,,Слога” могу остваривати сарадњу и заједнички  деловати са другим синдикалним централама и Синдикатима ван УСС,,Слога”, са друштвеним и невладиним организацијама.

7. У остваривању интереса и заштити права чланства, Удружени синдикати Србије,,Слога” користе сва демократска, легална и легитимна средства и методе синдикалног деловања и борбе.

II.  УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ,,СЛОГА”

Члан 1.

У Удруженим синдикатима Србије,,Слога”(у даљем тексту:УСС,,Слога”) синдикати усаглашавају  посебне и специфичне интересе   чланства и на начелима узајамности и солидарности се ангажују на  остваривању права запослених.

У остваривању и заштити заједничких и општих интереса укупног чланства и свих удружених синдиката, УСС ,,Слога”:

-утврђује стратегију деловања о питањима из Програма УСС,,Слога”;

 

-покреће иницијативе, изграђује ставове и упућује захтеве надлежним органима поводом питања битних за економски и социјални положај укупног чланства, која се уређују системским и другим прописима;

-улази у зависности од потребе чланства у политичке савезе са странкама које се у својим програмима залажу за економско социјални положај запослених, а према протоколу који потписују председник УСС,,Слога“ и заступник странке.

-организује и води генерални штрајк и по потреби и остале врсте штрајкова,;

-обезбеђује пружање правне помоћи синдикатима и радноправну заштиту чланству у остваривању права и интереса из рада и по основу рада;

-организује оспособљавање чланства и кадрова за синдикални рад;

– обезбеђује синдикално информисање и информисање јавности о својим акцијама, ставовима и одлукама;

– на начелима узајамности и солидарности формира синдикалне фондове за пружање материјалне помоћи привремено незапосленим члановима, инвалидима рада, оболелим члановима и члановима синдиката у штрајку;

– обезбеђује услове за одмор, опоравак и рекреацију ради спречавања наступања инвалидности и смањене радне способности чланова синдиката;

– остварује међународну синдикалну сарадњу на начелима равноправности и солидарности;

– пружа помоћ и даје подршку активностима  синдиката  на њихов захтев;

– ангажује се и на другим питањима од заједничког и општег интереса укупног чланства и свих  Синдиката код послодавца који приступе УСС,,Слога”.

Члан 2.

Органи УСС,,Слога” су:

– у општини – Општински одбори,

– у граду – Градски одбор,Градски одбор гранског синдиката

– у округу – Окружни одбор,

– у покрајни – Покрајински одбор,

– у Републици – Скупштина, Републички одбор, Надзорни одбор,Статутарни одбор, Одбор гранског синдиката за територију Републике и Председништво Републичког одбора.

Сви чланови УСС,,Слога” могу бити бирани за носиоце функција и чланове органа уколико редовно и у складу са Статутом и осталим актима синдиката који су у складу са Статутом, измирују чланарину и остале обавезе.

Наведено се односи и на право одлучивања за већ изабране чланове органа, укључујући и Републички одбор и Председништво, који губе ово право уколико у току трајања мандата престану да плаћају чланарину у складу са Статутом.

Сви органи УСС,,Слога”дужни су да поред назива облика организовања који представљају додају и назив УСС,,Слога”који наглашава припадност овој синдикалној централи.

Члан 3.

Републички одбор формира општински, градски, окружни, покрајнски одбор и гранске синдикате, који спроводе задатке утврђене Статутом и Програмом УСС. ,,Слога”

Члан 4.

 

Општински одбор чине представници Синдиката са територије општине.

Члан 5.

Синдикати са подручија одређеног града сачињавају градски одбор .

 

Члан 6.

Окружни одбор  чине изабрани представници Синдиката полазећи од броја чланова и структуре запослених у у тим срединама, односно изабрани представници у општинским одборима.

У Аутономној покрајини се формира Покрајински одбор УСС,,Слога”.

Члан 7.

Грански синдикати су облик организовања у оквиру УСС,,Слога”који окупља синдикате код послодаваца који су исте или сличне делатности.

Члан 8.

Гранске синдикате формира Републички одбор у зависности од потреба чланства било на територији читаве  републике (Одбор гранског синдиката за републику) или на територији града  (Градски одбор гранског синдиката).

Члан 9.

Републички одбор гранског синдиката чине представници синдиката исте или сличне делатности са територије Републике Србије.

Градски одбор гранског синдиката чине представници Синдиката исте или сличне делатности са територије одређеног Града или округа.

Грански синдикати сопственим Статутима у складу са овим Статутом ближе уређују своју организованост.

Члан 10.

Активности гранских синдиката координирају се преко Председништва Републичког одбора.

Гранским синдикатом руководи председник гранског синдиката изабран од стране чланова одбора гранског синдиката.

Члан 11.

Скупштина је највиши орган, УСС,,Слога”, и по правилу сазива се најмање једанпут у 5 година. Скупштину чине чланови РО из старог и новог сазива, чланови Надзорног  и Статутарног одбора из старог сазива.

Члан 12.

Скупштина Синдиката има следеће надлежности:

-бира и опозива председника Републичког одбора;

– верификује мандате чланова Скупштине;

-доноси Пословник о раду;

– врши избор радних тела

-разматра и усваја извештаје о раду Републичког одбора и Надзорног одбора Синдиката

-по усвајању ових извештаја  разрешава чланове ових органа;

-доноси Статут Синдиката;

-врши измене и допуне Статута и прати примену Статута;

-доноси одлуку о изборима у Синдикату;

-верификује мандате изабраних чланова Републичког обора  УСС,,Слога“и бира чланове Надзорног и Статутарног одбора.

Ванредна Скупштина се може сазвати у изузетним околностима.

Члан 13.

Републички одбор може формирати радна тела као сталне или повремене облике рада.

Избор и делокруг радних тела утврђује се посебним одлукама одговарајућих органа УСС,,Слога“.

Члан 14.

Републички одбор броји до 45 чланова у зависности од одлуке Председништва овог органа.

Грански синдикати и територијални облици организовања из свог састава бирају 30 чланова пропорционално у односу на укупан број чланова Савеза удружених синдиката.

До петнаест чланова Републичког одбора бира Републички одбор из реда истакнутих активиста УСС,,Слога“ на основу образложеног предлога Председништва Републичког одбора. Републички одбор одлуком о изборима утврђује број чланова гранских синдиката полазећи од извештаја о броју чланова УСС,,Слога“ на територији округа, града и покрајне, као и од извештаја о редовном плаћању чланарине Републичком одбору. Председници гранских синдиката, повереници градских одбора, председник Покрајнског одбора су по функцији чланови Републичког одбора..

Члан 15.

Републички одбор као највиши орган Синдиката између две Скупштине остварује надлежности које произилазе из одредаба Статута и Програма рада.

Републички одбор ради у складу са Пословником о раду који се усваја на првој седници и у његовој надлежности је да:

– бира и опозива Председништво Републичког одбора;

– именује секретара и потпредседнике Републичког одбора;

– именује комисије;

– доноси план прихода и расхода Републичког одбора;

– доноси Правилник о материјално-финансијском пословању и раду Надзорног одбора;

– доноси одлуке о формирању органа за територију покрајине, града, округа и општине;

– доноси одлуку о иступању и уласку УСС,,Слога“ у друге савезе, федерације и коонфедерације Синдиката;

– доноси одлуку о распуштању нижег органа или организације Синдиката уколико не поштују овај Статут;

– учествује у изграђивању јединствене стратегије УСС ,,Слога“.

– усваја текст Општег,посебних колективних уговора као и измене и допуне ових уговора;

– доноси одлуку о сарадњи са другим синдикатима или другим синдикалним централама ;

– доноси одлуку о штрајку и другим облицима синдикалне борбе на нивоу гране и делатности на захтев одбора гранског синдиката;

– доноси одлуку о штрајку и другим облицима синдикалне борбе на одређеној територији на захтев органа УСС,,Слога“ са те територије.

Члан 16.

Председништво Републичког одбора је извршни орган и бира се из састава Републичког одбора.    Републички одбор утврђује број чланова и структуру Председништва а председник и потпредседници  су по функцији чланови Председништва.

Председништво Републичког одбора може по потреби одржати и проширену седницу.

Председник Републичког одбора је истовремено и председник Председништва и председник УСС,,Слога“.

Председништво Републичког одбора:

– остварују координацију у раду и деловању Синдиката;

– разматра питања из надлежности Републичког одбора и припрема предлоге и ставове за Републички одбор;

-прати уплату чланарине;

-у случају ванредних околности одлобађа одређени Синдикат плећања чланарине на краћи временски период уз образложен захтев;

– спроводи ставове, одлуке и закључке Републичког одбора;

– преговара са државним органима и упознаје Одбор  преговорима;

– предузима мере да се чланови и јавност што боље информишу, о раду и деловању Синдиката;- доноси правилник о систематизацији радних места за запослене у Републичком одбору;

– за свој рад одговара Републичком одбору;

-доноси одлуке о инвестиционим улагањима ради ефикаснијег рада УСС,,Слога“

– ангажује се и на другим питањима која му пренесе  Републички одбор.

Републички одбор ради ефикасног функционисања УСС,,Слога“ може пренети на Председништво доношење неких одлука из делокруга рада Републичког одбора.

 

Председник Републичког одбора:

-представља и заступа УСС,,Слога“ као заступник пред свим органима и организацијама,правним и физичким лицима у Републици Србији и иностранству

-сазива и руководи седницама Републичког одбора и Председништва;

– потписује акте Републичког одбора и Председништва;

– спроводи одлуке Републичког одбора и Председништва;

– у зависности од потребе информише јавност и чланство о одлукама Републичког одбора и Председништва;

– преговара и потписује Општи колективни уговор;

– предлаже дневни ред за седнице Председништва и Републичког одбора

– води штрајк и друге облике синдикалне борбе.

Председник се бира се на период од 5 година и за свој рад одговара Републичком одбору

У случају потребе организације и функционисања УСС,,Слога“ Председништво може изабрати и заменика председника који координира активности потпредседника и секретара.

Члан 19.

Секретар Републичког одбора:

– организује оперативно-техничке послове везане за спровођење одлука, закључака или ставова Председништва, одбора или других тела овог Савеза;

– учествује у раду Председништва и Републичког одбора;

– у договору са председником и Председништвом ради на припреми седница и састанка које организује Републички одбор;

– ради по налогу Председника републичког одбора,

–  благовремено ангажује свих стручне службе;

– води записнике са седница Републичког одбора, Председништва и његових радних тела;

– за свој рад одговоран је председнику и Републичком одбору.

Члан 20.

Потпредседнике именује Републички одбор на предлог председника и по функцији су чланови Председништва.Потпредседници прате стање и проблеме у одређеној области деловања и ангажују се на реализацији ставова и одлука које доноси Републички одбор и Председништво, раде по налогу председника и Председништва Републичог одбора.

Потпредседници су одговорни за свој рад председнику и Председништву Републичког одбора.

УСС,,Слога“може имати до пет потпредседника.

Члан 21.

Седнице Републичког одбора одржавају се по потреби,а најмање једном у шест месеци.Седнице органа на свим нивоима у Синдикату сазивају председници тих органа, а могу се сазвати и на захтев половине чланова органа као и непосредно одлуком вишег органа.

Члан 22.

Републички одбор може одржати и проширене седнице.

Зависно од питања које се разматра, на проширену седницу могу се позвати председници синдикалних организација, чланови покрајинских, градских, општинских и окружних одбора.

На проширеним седницама заузимају ставове и доносе одлуке само чланови Републичког одбора.У случају хитности поступања седнице Републичког одбора и Председништва се могу одржати телефонским путем.

Члан 23.

Ради разматрања актуелних питања, размене искуства и остваривања задатака из делокруга синдиката, Републички одбор може организовати саветовање, семинаре и радне састанке.

Члан 24.

 

Надзорни одбор УСС,,Слога“ врши надзор над финансијским пословањем, расподелом и употребом средстава Републичког одбора.

Ради остваривања задатака из става 1 овог члана Надзорни одбор:

– прегледа периодичне и годишње обрачуне утрошених средстава;

– врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са Статутом;

– даје мишљење о расподели прихода;

– доноси правила о раду;

– подноси извештај Скупштини и Републичком одбору о раду при надзору;

– броји 3 члана и бира га Скупштина;

– на првој седници бира се председник из састава Надзорног одбора;

– Надзорни одбор је самосталан у свом раду.

Члан 25.

Статутарни одбор УСС,,Слога“броји 3 члана који између себе бирају председника Одбора.

Статутани одбор бира Скупштина УСС,,Слога“.

Статутарни одбор:

–          предлаже и припрема нацрт Статута и нацрт измена и допуна статута;

–          тумачи Статут;

–          оцењује и доноси одлуке о усклађивању аката Синдиката и органа УСС,,Слога“ са овим Статутом;

–          решава жалбе статутарне природе, разматра приговоре на изборе у УСС,,Слога“ и даје предлоге Републичком одбору;

–          Анализира примену Статута и обавља послове у вези са применом Статута.

 

III. ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ

Члан 26.

 

Избори у Синдикату спроводе се сваке пете године, у складу са одлуком Републичког одбора

УСС,,Слога“.

Пре одржавања избора у Синдикатима, одржава се предизборни састанак на коме се врши предлагање кандидата .

Сваки кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре, чиме стиче право да буде на кандидатској листи.

Члан 27.

Избори за носиоце функција и чланове органа у УСС,,Слога“ врше се између једног или више кандидата, тајним или јавним гласањем у зависности од одлуке органа који се бира.

Мандат чланова траје пет  година и може се понављати.

Изузетно, избори се могу обавити и у току трајања мандатног периода, уколико се покаже да је то неопходан услов за нормалан рад организација и органа УСС,,Слога“.

Члан 28.

Републички одбор   УСС,,Слога“својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора својих чланова и органа, као и рокове за спровођење избора.

Члан  29.

Синдикати својим актима уређују свој рад ,деловање и начин избора  органа,  у складу са овим Статутом.

Члан 30.

За носиоце функција и чланове органа предлажу се кандидати који поседују и испољавају способност и знање за остваривање интереса и заштиту права чланства,као и  организаторске и друге способности за синдикални рад те као такви уживају углед и поверење чланства.

Иницијативу за предлагање из предходног става могу покренути и органи УСС,,Слога“. на вишим нивоима организовања.

Члан 31.

Кандидатску листу за избор чланова или носилаца функција утврђује орган Синдиката код послодавца за чији избор се листа и утврђује.

Члан 32.

У Синдикату код послодавца изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова чланова који су изашли на изборе, ако је на изборе изашло више од 50% чланова.

Избори у Синдикату код послодвца понављају се уколико у првом кругу није гласало више од половине чланова.

У другом кругу изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова без обзира на број чланова који су изашли на изборе. Уколико у другом кругу два или више кандидата добију исти број гласова, избор кандидата обавља се по редоследу на ранг листи.

У органима УСС,,Слога“ изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова присутног  броја чланова тог органа, који представљају потребан кворум за рад..

Члан 33.

Органи УСС,,Слога“ пуноважно раде ако седници присуствује више од половине њихових чланова, а одлуке се доносе ако се за њих изјасни надполовична већина  присутних чланова.

Члан 34.

Члану органа и носиоцу функције у УСС,,Слога“ мандат престаје:

–          престанком чланства у УСС,,Слога“;

–          подношењем оставке;

–          разрешењем;

–          опозивом;

–          истеком мандата органа;

Члан 35.

Оставка се подноси  органу у коме се врши функција.

Члан органа односно носилац функција може бити резрешен због:

–          немогућности обављања функције из објективних разлога у дужем периоду;

–          неоправданог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно.

–          неплаћања чланарине без основа у трјању од два месеца непрекидно или укупно три месеца у току календарске године

Разрешење  констатује надлежни орган орган УСС,,Слога“.

Пре  разрешења  носиоцу функције износе се разлози за његово разрешење.

Члан 36.

Опозив члана органа односно носиоца функције кога је непосредно изабрало чланство Синдиката, врши чланство.

Опозив члана органа односно носиоца функције који није непосредно изабран од чланства, врши орган који га је изабрао.

Предлог за опозив председника односно члана органа Синдиката код послодавца покреће се на писмени захтев једне половине чланова Синдиката код послодавца.

Члан органа односно носилац функције је опозван уколико се за опозив изјасни више од половине чланова Синдиката код послодавца односно више од половине чланова органа синдиката тајним гласањем.

Изјашњавање о опозиву може се обавити само једном по истој иницијативи, а наредна иницијатива може се поднети по истеку од шест месеци од предходног изјашњавања, односно од спроведених избора.

Члан 37.

Председнику Републичког одбора Удружених синдиката Србије пре истека мандата функција може престати:

–          подношењем оставке;

–          опозивом.

Председник оставку подноси Скупштини.

Опозив председника Републичког одбора УСС,,Слога“може се спровести на захтев две трећине Синдиката у којима је организована половина укупног синдикалног чланства.

Предлог за опозив се подноси Скупштини.

О предлогу за опозив води се расправа на седници Скупштине.

Прихватањем предлога за опозив спроводи се  гласање а одлука је донета ако се за опозив изјасни више од две трећине од укупног броја чланова Скупштине .

IV.  СИНДИКАТИ КОД ПОСЛОДАВЦА

Члан 38.

Основни облик организовања УСС,,Слога”међу запосленима у привредним друштвима, јавним предузећима и установама,државним органима и организацијама као и код свих осталих послодаваца правних лица и преддузетника представља Синдикат код послодавца.

Синдикат код послодавца се региструје код надлежног Министарства за рад и социјалну политику.

Синдикати код послодавца својим актима о организовању, у складу са  овоим Статутом, ближе уређују своје надлежности, организованост и друга питања битна за њихово функционисање.

Члан 39.

Сви  Синдикати код послодавца који припадају УСС,,Слога”дужни су да поред имена Синдикатаа који представљају додају и назив УСС,,Слога”који наглашава припадност овој синдикалној централи.

Синдикати код послодавца дужни су да спроводе ставове и одлуке органа УСС,,Слога”

Члан 40.

Одлуку о колективном учлањењу  одређене организације синдиката са територије Републике  Србије у УСС,,Слога” доноси Републички одбор.

УСС,,Слога” могу колективно приступити организације синдиката запослених код послодавца који делују у Републици Србији ,синдикалне централе или поједини њихови делови.

Пуноважност приступница које су у поседу синдиката из става 2. а који приступа УСС,,Слога” преноси се у УСС,,Слога” и такве приступнице су важеће при сваком наредном утврђивању репрезентативности као приступнице УСС,,Слога”.

Члан 41.

Одлуку о иступању одређеног Синдиката из УСС,,Слога”доноси највиши орган тог Синдиката..

На седницу органа из става 1. овог члана на којој се расправља и доноси одлука о иступању обавезно се позива и овлашћени представник Републичког одбора УСС.

Одлука о иступању одређеног Синдиката  из УСС,,Слога” мора бити донета најмање три месеца пре дана иступања, а ступа на снагу истеком тог рока.

Члан 42.

Синдикат код послодавца који не спроводи одлуке органа УСС,,Слога”, делује супротно Програму и овом Статуту, не извршава материјално-финансијске обавезе  може бити искључен из УСС ,,Слога”.

Одлуку о искључењу из претходног става доноси Републички одбор  надполовичном већином присутних чланова, а одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Пре доношења одлуке о искључењу Републички одбор је дужан да упозори надлежни орган Синдиката који се искључује из чланства о постојању разлога за искључење.

Синдикат који је искључен из Савеза има обавезу да измири све материјално-финансијске обавезе према УСС,,Слога” до дана ступања на снагу одлуке из става 2. овог члана.

На одлуку о искључењу Синдикат, има право да поднесе жалбу Статутарном одбору УСС,,Слога”.

Одлука Статутарног одбора је коначна.

Члан 43.

Даном ступања на снагу одлуке о иступању, односно искључењу одређеног Синдиката из члнства исти губи право на коришћење имовине, услуга и обележја УСС,,Слога”.

V. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗОВАНОСТ

Члан 44.

У УСС,,Слога” могу се одлуком Републичког одбора организовати територијални облици организовања на територији покрајине, градова и општина.

Територијални облици организовања су покрајински,градски,окружни и општински одбори УСС,,Слога”.

Члан 45.

Сопствену организацију,деловање и рад територијални облици организовања уређују својим актима у складу са овим Статутом.

Члан 46.

Полазећи од Програма и улоге,УСС,,Слога”територијални облици организовања:

– упућују иницијативе, остварују сарадњу и преговарају са надлежним органима територијалне аутономије, односно локалне самоуправе и удружењима послодаваца на нивоу покрајине, градова и општина о свим питањима од значаја за материјални и социјални положај чланства;

– утврђују заједничке основе за закључивање посебних колективних уговора за територију покрајине, градова и општина;

– пружају правну помоћ синдикалним организацијама удружених синдиката и бесплатну радноправну заштиту из рада и по основу рада члановима синдиката;

– организују оспособљавање чланства и кадрова за синдикални рад и обезбеђује информисање чланства и јавности о свом раду и раду целине Савеза удружених синдиката Србије;

– доносе акта неопходна за свој рад и остваривање улоге утврђене овим статутом;

Члан 47.

Председништво УСС,,Слога,, именује и разрешава поверенике за органе на територији.

Територијални облици организовања имају своја повереништва која формира повереник из става 1.и којима непосредно руководи.

Члан 48.

Повереништво:

-заузима ставове и заступа интересе чланства пред органима локалне самоуправе;

-непосредно и у сарадњи са Републичким одбором УСС,,Слога”а пружа помоћ у раду Синдикатима и појединачно члановима синдиката;

-стара се о информисању чланства и јавности о свом раду и раду целине Савеза удружених синдиката Србије;

-ангажује се на реализацији ставова, одлука и акција виших органа синдиката и Савеза;

-упућује предлоге, ставове и иницијативе вишим органима синдиката и Савезу удружених синдиката;

-обавља и друге послове, у складу с интересима чланства, полазећи од одлуке о формирању повереништва и овог статута.

VI .ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАДА И ПРИХОДИ

Члан 49.

Чланарина је основни извор прихода УСС,,Слога”.

Чланарина износи 1% од зараде члана синдиката и расподељује се на следећи начин:70% Синдикату код послодавца,30% УСС,,Слога” са могућношћу издвајања 10% од овог износа за функционисање гранских или територијалних синдиката.Синдикати могу да у случају потребе уплаћују и већи износ од 30%.

Остали приходи су донације и средства која у текућем пословању оствари УСС,,Слога”.

Правилником о материјално-финансијском пословању ближе се уређују приходи и финансирање УСС,,Слога”

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

УСС,,Слога”,Грански синдикати,територијални облици организовања и Синдикати код послодавца имају својство правног лица и печат.

Члан 51.

УСС,,Слога” делује на територији Републике Србије.

Седиште УСС,,Слога” је у Београду, Улица: Устаничка 64/11.

Члан 52.

УСС,,Слога” имају печат округлог облика пречника 5 цм и који садржи текст: Удружени синдикати Србије,,СЛОГА” – Београд.

У средини печата је амблем у прилогу Статута и чини његов саставни део.

Текст печата је на српском језику, исписан ћерилицом.

У Синдикатима код послодавца, општинским, градским, окружним и покрајнским одборима, печат има истоветан текст као и печат УСС,,Слога” са називом и седиштем Синдиката код послодавца  односно облика територијалног организовања и седишта истог..

Члан 53.

Тумачење овог Статута даје статутарни одбор.

Члан 54.

Синдикати код послодавца и  органи УСС,,Слога” дужни су да у року од три месеца од дана ступања на снагу овог  Статута ускладе своје акте са одредбама овог Статута.

Члан 55.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

 

ПРЕДСЕДНИК

Удружених синдиката Србије,,Слога”

______________________

ЖЕЉКО ВЕСЕЛИНОВИЋ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>